LILLEORU E-POE KASUTAMISE TINGIMUSED

Lilleoru Keskus OÜ e-poes pood.lilleoru.ee (E-pood) viibides annate oma nõusoleku E-poes sisalduvat informatsiooni ning andmeid kasutada ainult seadusest tulenevatel eesmärkidel ja viisil, mis ei kahjusta Lilleoru Keskus OÜ ning teiste isikute õigusi.

E-poes on lubatud esemeid osta vaid eraisikutel. Kliendina (Klient) käesolevate tingimuste (Tingimused) kontekstis käsitletakse eseme ostjat (Ostja).

Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Lilleoru Keskus OÜ vahel toimub elektroonilises vormis või telefoni teel Tingimustes või E-poes sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

KLIENDILE ESITATAVAD NÕUDED E-POE KASUTAMISEL

Klient kohustub Kliendiks registreerumisel ja E-poe vahendusel osutatavate esemete ostmisel esitama täielikult tõeseid isikuandmeid, st esinema õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat telefoninumbrit ja elektronposti aadressi.

Klient kohustub hoidma E-poe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.

Klient kohustub koheselt elektronposti teel informeerima Lilleoru Keskus OÜ-d kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes Kliendiks registreerumisel ja esemete ostmisel esitatutega.

Klient kohustub koheselt elektronposti teel informeerima Lilleoru Keskus OÜ-d E-poe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

Klient kohustub mitte esitama nõudmisi Lilleoru Keskus OÜ vastu, va nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest.

Klient kohustub mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

OSTMINE

E-poe vahendusel müüdava eseme ostmisel kannab Ostja kauba eest maksmisele kuuluva summa Lilleoru Keskus OÜ arveldusarvele pangalingi vahendusel.

Kauba kätte toimetamine toimub kulleri vahendusel või Kaubale ise järele tulles. Ostja on kohustatud tasuma kauba kätte toimetamisega kaasnevad kulud, mis arvutatakse ostukorvis ja kajastatakse ostukorvi koond summas.

LILLEORU KESKUS OÜ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Lilleoru Keskus OÜ tagab, et Klientide isikuandmeid töödeldakse kooskõlas seadusest tulenevate nõuetega ning isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Lilleoru Keskus OÜ ei vastuta Klientide kontode väärkasutuse eest.

Lilleoru Keskus OÜ jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata muuta käesolevaid Tingimusi.

ISIKUANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE

Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

E-pood kogub Kliendi isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.

Töödeldavad isikuandmed on Kliendi nimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.

Lilleoru Keskus OÜ kasutab isikuandmeid Kliendile teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada E-poe kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.

Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.

E-poel on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Klient on selle jaoks andnud nõusoleku E-poe kasutajakontol.

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka E-poe haldaja ligipääs.

Lilleoru Keskus OÜ ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.