• Gautama-Buddha, Akshobya – hele antiik 15 cm
  • Ravi Buddha, Bhaisajyagura – hele antiik 15 cm